ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

MADAGASCAR GIANT HOGNOSE SNAKE

Picture of a madagascar giant hognose snake (Leioheterodon madagascariensis)
LIFE SPAN: 20 - 27 years
Common Name: Madagascar giant hognose snake
Category: Snake
Family: Colubridae
Scientific Name: Leioheterodon madagascariensis