ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

INDIGO SNAKE

Picture of a indigo snake (Drymarchon corais rubidus)
LIFE SPAN: 12 years
Common Name: Indigo snake
Category: Snake
Family: Colubridae
Scientific Name: Drymarchon corais rubidus