ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

THOMSON'S GAZELLE

Picture of a thomson's gazelle (Eudorcas thomsonii)
LIFE SPAN: 12 years
Common Name: Thomson's gazelle
Category: Gazelle
Family: Bovidae
Scientific Name: Eudorcas thomsonii