ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

COAST MOUNTAIN KINGSNAKE

Picture of a coast mountain kingsnake (Lampropeltis zonata multifasciata)
LIFE SPAN: 13 years
Common Name: Coast mountain kingsnake
Category: Snake
Family: Colubridae
Scientific Name: Lampropeltis zonata multifasciata