ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

CATSNAKE/INDIAN GAMMA SNAKE

Picture of a catsnake/indian gamma snake (Boiga trigonata)
LIFE SPAN: 8.2 years
Common Name: catsnake/indian gamma snake
Category: Snake
Family: Colubridae
Scientific Name: Boiga trigonata