ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EQUATORIAL SAKI

Picture of a equatorial saki (Pithecia aequatorialis)
LIFE SPAN: 15 years
Common Name: Equatorial Saki
Category: Monkey
Family: Cebidae
Scientific Name: Pithecia aequatorialis