ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

AZARA'S NIGHT MONKEY

Picture of a azara's night monkey (Aotus azarae)
LIFE SPAN: 25 years
Common Name: Azara's night monkey
Category: Monkey
Family: Aotidae
Scientific Name: Aotus azarae