ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

PATAS MONKEY

Picture of a patas monkey (Erythrocebus patas)
LIFE SPAN: 22 years
Common Name: Patas monkey
Category: Monkey
Family: Cercopithecidae
Scientific Name: Erythrocebus patas