ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

NILGIRI LANGUR

Picture of a nilgiri langur (Trachypithecus johnii)
LIFE SPAN: 29 years
Common Name: Nilgiri langur
Category: Monkey
Family: Cercopithecidae
Scientific Name: Trachypithecus johnii