ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

LAUREUTIS ALPINE SALAMANDER

Picture of a laureutis alpine salamander (Ichthyosaura alpestris)
LIFE SPAN: 7 - 10 years
Common Name: Laureutis alpine salamander
Category: Salamander
Family: Salamandridae
Scientific Name: Ichthyosaura alpestris