ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

GEORGIA BLIND SALAMANDER

Picture of a georgia blind salamander (Eurycea wallacei)
LIFE SPAN: 1.7 years
Common Name: Georgia blind salamander
Category: Salamander
Family: Plethodontidae
Scientific Name: Eurycea wallacei