ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

BLACKCHIN RED SALAMANDER

Picture of a blackchin red salamander (Pseudotriton ruber schencki)
LIFE SPAN: 5.4 years
Common Name: Blackchin red salamander
Category: Salamander
Family: Plethodontidae
Scientific Name: Pseudotriton ruber schencki