ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

SEYCHELLES SMALL DAY GECKO

Picture of a seychelles small day gecko (Phelsuma astriata)
LIFE SPAN: 7.4 years
Common Name: Seychelles small day gecko
Category: Gecko
Family: Gekkonidae
Scientific Name: Phelsuma astriata