ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EGYPTIAN TORTOISE

Picture of a egyptian tortoise (Testudo kleinmanni)
LIFE SPAN: 20 years
Common Name: Egyptian tortoise
Category: Turtle
Family: Testudinidae
Scientific Name: Testudo kleinmanni