ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

SMOKY SHREW

Picture of a smoky shrew (Sorex fumeus)
LIFE SPAN: 1 years
Common Name: Smoky Shrew
Category: Shrew
Family: Soricidae
Scientific Name: Sorex fumeus