ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EURASIAN SHREW

Picture of a eurasian shrew (Sorex araneus)
LIFE SPAN: 2 years
Common Name: Eurasian shrew
Category: Shrew
Family: Soricidae
Scientific Name: Sorex araneus