ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

WHITE IBIS

Picture of a white ibis (Eudocimus albus)
LIFE SPAN: 16 - 27 years
Common Name: White ibis
Category: Ibis
Family: Threskiornithidae
Scientific Name: Eudocimus albus