ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

WHITE-FACED IBIS

Picture of a white-faced ibis (Plegadis chihi)
LIFE SPAN: 15 - 20 years
Common Name: White-faced ibis
Category: Ibis
Family: Threskiornithidae
Scientific Name: Plegadis chihi