ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

STRAW-NECKED IBIS

Picture of a straw-necked ibis (Threskiornis spinicollis)
LIFE SPAN: 25 - 39 years
Common Name: Straw-necked ibis
Category: Ibis
Family: Threskiornithidae
Scientific Name: Threskiornis spinicollis