ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

FLORIDA SCRUB LIZARD

Picture of a florida scrub lizard (Sceloporus woodi)
LIFE SPAN: 1.7 years
Common Name: Florida scrub lizard
Category: Iguana
Family: Iguanidae
Scientific Name: Sceloporus woodi