ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

NATHUSIUS'S PIPISTRELLE

Picture of a nathusius's pipistrelle (Pipistrellus nathusii)
LIFE SPAN: 11 years
Common Name: Nathusius's pipistrelle
Category: Bat
Family: Vespertilionidae
Scientific Name: Pipistrellus nathusii