ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

TUI PARAKEET

Picture of a tui parakeet (Brotogeris sanctithomae)
LIFE SPAN: 13 years
Common Name: Tui parakeet
Category: Parakeet
Family: Psittacidae
Scientific Name: Brotogeris sanctithomae