ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

MONK PARAKEET

Picture of a monk parakeet (Myiopsitta monachus)
LIFE SPAN: 22 years
Common Name: Monk Parakeet
Category: Parakeet
Family: Psittacidae
Scientific Name: Myiopsitta monachus