ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

GOLDEN ARROW POISON FROG

Picture of a golden arrow poison frog (Atelopus varius zeteki)
LIFE SPAN: 0.8 years
Common Name: Golden Arrow Poison Frog
Category: Frog
Family: Atelopodidae
Scientific Name: Atelopus varius zeteki