ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

YELLOW ANACONDA

Picture of a yellow anaconda (Eunectes notaeus)
LIFE SPAN: 15 - 20 years
Common Name: Yellow anaconda
Category: Anaconda
Family: Boidae
Scientific Name: Eunectes notaeus