ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

MADAGASCAR BOA

Picture of a madagascar boa (Boa madagascariensis)
LIFE SPAN: 19 years
Common Name: Madagascar boa
Category: Boa
Family: Boidae
Scientific Name: Boa madagascariensis