ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

HIERRO GIANT LIZARD

Picture of a hierro giant lizard (Gallotia simonyi)
LIFE SPAN: 5.4 years
Common Name: Hierro Giant Lizard
Category: Lizard
Family: Lacertidae
Scientific Name: Gallotia simonyi