ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

D'ALBERT'S PYTHON

Picture of a d'albert's python (Leiopython albertisii)
LIFE SPAN: 20 years
Common Name: D'albert's python
Category: Python
Family: Pythonidae
Scientific Name: Leiopython albertisii