ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

WESTERN EUROPEAN HEDGEHOG

Picture of a western european hedgehog (Erinaceus europaeus)
LIFE SPAN: 6 - 8 years
Common Name: Western European Hedgehog
Category: Hedgehog
Family: Erinaceidae
Scientific Name: Erinaceus europaeus