ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

KOWARI

Picture of a kowari (Dasyuroides byrnei)
LIFE SPAN: 4 years
Common Name: Kowari
Category: Mouse
Family: Dasyuridae
Scientific Name: Dasyuroides byrnei