ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

KINKAJOU

Picture of a kinkajou (Potos flavus)
LIFE SPAN: 24 - 29 years
Common Name: Kinkajou
Category: Raccoon
Family: Procyonidae
Scientific Name: Potos flavus