ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

GEOFFROY'S MONK SAKI

Picture of a geoffroy's monk saki (Pithecia monachus)
LIFE SPAN: 14 years
Common Name: Geoffroy's Monk saki
Category: Saki
Family: Pitheciidae
Scientific Name: Pithecia monachus