ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

FEATHERTAIL GLIDER

Picture of a feathertail glider (Acrobates pygmaeus)
LIFE SPAN: 2 - 4 years
Common Name: Feathertail glider
Category: Possum
Family: Acrobatidae
Scientific Name: Acrobates pygmaeus