ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EUROPEAN GROUND SQUIRREL

Picture of a european ground squirrel (Spermophilus citellus)
LIFE SPAN: 6.7 years
Common Name: European ground squirrel
Category: Squirrel
Family: Sciuridae
Scientific Name: Spermophilus citellus