ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

BORNEAN ORANGUTAN

Picture of a bornean orangutan (Pongo pygmaeus)
LIFE SPAN: 35 - 45 years
Common Name: Bornean orangutan
Category: Orangutan
Family: Hominidae
Scientific Name: Pongo pygmaeus