ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

BLACK AGOUTI

Picture of a black agouti (Dasyprocta fuliginosa)
LIFE SPAN: 18 years
Common Name: Black Agouti
Category: Agouti
Family: Dasyproctidae
Scientific Name: Dasyprocta fuliginosa