ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

WHITE STURGEON

Picture of a white sturgeon (Acipenser transmontanus)
LIFE SPAN: 80 - 100 years
Common Name: White sturgeon
Category: Sturgeon
Family: Acipenseridae
Scientific Name: Acipenser transmontanus