ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

WHITE-TAILED KITE

Picture of a white-tailed kite (Elanus leucurus)
LIFE SPAN: 5.9 years
Common Name: White-tailed kite
Category: Kite
Family: Accipitridae
Scientific Name: Elanus leucurus