ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

WHITE-BACKED WOODPECKER

Picture of a white-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos)
LIFE SPAN: 3 - 4 years
Common Name: White-backed woodpecker
Category: Woodpecker
Family: Picidae
Scientific Name: Dendrocopos leucotos