ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

SOUTHERN BROWN KIWI

Picture of a southern brown kiwi (Apteryx australis)
LIFE SPAN: 20 - 35 years
Common Name: Southern Brown Kiwi
Category: Kiwi
Family: Apterygidae
Scientific Name: Apteryx australis