ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

SMEW

Picture of a smew (Mergellus albellus)
LIFE SPAN: 1 - 8 years
Common Name: Smew
Category: Duck
Family: Anatidae
Scientific Name: Mergellus albellus