ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EUROPEAN TURTLE-DOVE

Picture of a european turtle-dove (Streptopelia turtur)
LIFE SPAN: 10 years
Common Name: European turtle-dove
Category: Dove
Family: Columbidae
Scientific Name: Streptopelia turtur