ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EUROPEAN STORM PETREL

Picture of a european storm petrel (Hydrobates pelagicus)
LIFE SPAN: 20 years
Common Name: European storm petrel
Category: Petrel
Family: Hydrobatidae
Scientific Name: Hydrobates pelagicus