ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EUROPEAN PIED FLYCATCHER

Picture of a european pied flycatcher (Ficedula hypoleuca)
LIFE SPAN: 3 - 5 years
Common Name: European pied flycatcher
Category: Flycatcher
Family: Muscicapidae
Scientific Name: Ficedula hypoleuca