ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

EUROPEAN OYSTERCATCHER

Picture of a european oystercatcher (Haematopus ostralegus)
LIFE SPAN: 15 years
Common Name: European oystercatcher
Category: Oystercatcher
Family: Haematopodidae
Scientific Name: Haematopus ostralegus