ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

DONALDSON SMITH'S TOURACO

Picture of a donaldson smith's touraco (Tauraco leucotis)
LIFE SPAN: 8 years
Common Name: Donaldson Smith's touraco
Category: Touraco
Family: Musophagidae
Scientific Name: Tauraco leucotis