ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

DIAMOND FIRETAIL

Picture of a diamond firetail (Stagonopleura guttata)
LIFE SPAN: 5 - 7 years
Common Name: Diamond Firetail
Category: Firetail
Family: Estrildidae
Scientific Name: Stagonopleura guttata