ANIMAL LIFE EXPECTANCY!

HISPANIOLA GIANT TREEFROG

Picture of a hispaniola giant treefrog (Osteopilus vastus)
LIFE SPAN: 6.6 years
Common Name: Hispaniola giant treefrog
Category: Tree frog
Family: Hylidae
Scientific Name: Osteopilus vastus